بیت کوین کش - تتر
قیمت :
دیروز :
تغییرات :
حجم :
جفت ارز قیمت تغییرات
بیت کوین/تومان 305,524,998.89999998 0 %
اتریوم/تومان 9,191,000 0 %
بیت کوین کش/تومان 4,737,600 0 %
تتر/تومان 27,200 0 %
دوج/تومان 50 0 %
جفت ارز قیمت تغییرات
اتریوم/بیت کوین 0.02503066 0 %
بیت کوین کش/بیت کوین 0.02460629 0 %
بیت کوین/تتر 9,028.5902 0 %
اتریوم/تتر 226.89072 0 %
بیت کوین کش/تتر 223.11072 0 %
تومان/نیل 1 0 %
تتر/نیل 1 0 %
بیت کوین/نیل 1 0 %
جفت ارز قیمت تغییرات
اتریوم/بیت کوین 0.02503066 0 %
بیت کوین کش/بیت کوین 0.02460629 0 %
بیت کوین/تومان 305,524,998.89999998 0 %
اتریوم/تومان 9,191,000 0 %
بیت کوین کش/تومان 4,737,600 0 %
تتر/تومان 27,200 0 %
بیت کوین/تتر 9,028.5902 0 %
اتریوم/تتر 226.89072 0 %
بیت کوین کش/تتر 223.11072 0 %
دوج/تومان 50 0 %
تومان/نیل 1 0 %
تتر/نیل 1 0 %
بیت کوین/نیل 1 0 %

آخرین معاملات بیت کوین کش - تتر

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (تتر) ارزش کل (تتر)
{{ beauty_price(item.amount,{},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات خرید

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (تتر) ارزش کل (تتر)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}

صف سفارشات فروش

مقدار (بیت کوین کش) قیمت (تتر) ارزش کل (تتر)
خالی
{{ beauty_price(item.amount,{'avoid_scientific': true},var_target) }} {{ beauty_price(item.price,{'avoid_scientific': true},var_source) }} {{ beauty_price((item.total),{'avoid_scientific': true},var_source)}}